چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک های اسنادی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های اسنادی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. مشخصات فایل تعداد صفحات30حجم118/493 کیلوبایت فرمت فایلچارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک های اسنادی|42084567|downlaod|فصل دوم پایان نامه سبک های اسنادی,مبانی نظری سبک های اسنادی,پیشینه تحقیق سبک های اسنادی,پیشینه داخلی سبک های اسنادی,پیشینه خارجی سبک های اسنادی,پیشینه پژوهش سبک های اسنادی,پیشینه نظری سبک های اسنادی,ادبیات نظری سبک های اسنادی,چارچوب نظری سبک های اسنادی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک های اسنادی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های اسنادی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات30حجم118/493 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.


تعریف مفهومی سبک های اسنادی

مفهوم سبک اسنادی یا سبک تبیینی، برای مشخص کردن انواع تبیین هایی استفاده می شود که افراد معمولاً در مواجه با یک رویداد به کار می گیرند (بریجز، 2001). نظریه اسناد، فرایندهای تبیین رویدادها و پیامدهای عاطفی و رفتاری ناشی از این تبیین ها را بیان می کند (راتمن سالوورگ ، توروی ، و فیشکین ، 1993).

تعریف عملیاتی سبک های اسنادی

سبک های اسنادی نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه سبک های اسنادی پیترسون، سلیگمن و آبرامسون کسب می کنند. موقعیت اسنادی به دو موقعیت اسناد خوب یا موفقیت و اسناد بد یا شکست تقسیم می شود که در موقعیت اسنادی خوب (مثبت) فرد با موقعیت هایی که در آن تجربه خوب و موفقی داشته است روبرو می شود. در پژوهش حاضر شش موقعیت خوب فرضی وجود دارد که گروه نمونه عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار می دهند؛ و در موقعیت اسنادی بد(منفی) فرد با موقعیت هایی که در آن تجربه خوبی نداشته است مواجه می شود و عملکرد خود را ارزیابی می کند.

زارعی، علیرضا (1380)، در پژوهشی تحت عنوان: بررسی رابطه بین سبک های اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی که در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی شهر اراک؛ در سال تحصیلی "80-1379" انجام شد، نشان داد که بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی (معدل کل، نمره درس ریاضیات 4 و نمره درس ادبیات 4) در هر دو جنس، رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. بین سبک های اسناد برای حوادث خوب و حوادث بد در ابعاد درونی - بیرونی، کلی - اختصاصی و پایدار - ناپایدار با پیشرفت تحصیلی (معدل کل، نمره درس ریاضیات 4 و نمره درس ادبیات 4) رابطه ای مشاهده نشد. بین انگیزه پیشرفت و سبک های اسناد برای حوادث خوب در ابعاد درونی، بیرونی، کلی اختصاصی و پایدار- ناپایدار، رابطه مثبت و معنی دار و بین انگیزه پیشرفت با سبک های اسنادی برای حوادث بد در بعد درونی - بیرونی رابطه منفی و معنی دار مشاهده شد ولی بین انگیزه پیشرفت با سبک های اسناد برای حوادث بد در ابعاد پایدار- ناپایدار و کلی اختصاصی رابطه ای مشاهده نگردید.

فهرست مطالب

تعریف نظری سبک های اسنادیتعریف عملیاتی سبک های اسنادیپیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های اسنادی

مقدمه 3
نظریه اسناد 3
نظریه انتساب 6
انتساب ها براي توجيه پيامدها 8
ابعاد عليتي انتساب ها 9
یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور 14
الف- پژوهش های انجام شده در خارج از كشور 14
ب- پژوهش های انجام شده در داخل كشور 16
منابع 20


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"