​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان

​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان هدف از این تحقیق بررسی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان می باشد مشخصا​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان|42079521|downlaod|تحقیق در مورد تعامل دانش آموز,الگوی انگیزشی تعامل دانش آموز,نظریه دلبستگی تعامل دانش آموز,نظریه کنترل اجتماعی تعامل دانش آموز,مدل آشنایی - مشارکت تعامل دانش آموز,دیدگاه های نظری در مورد تعامل دانش آموز,​​​​​​​الگوهای در مورد تعامل دانش آموزان,نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان

هدف از این تحقیق بررسی ​​​​​​​الگوها و نظریه های روانشناسی در مورد تعامل دانش آموزان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات44
حجم77/656 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چندین چارچوب نظری در روانشناسی تربیتی دیدگاه های نظری خود را برای پژوهش در مورد تعامل دانش آموز ارائه داده اند. این چارچوب ها در مورد پیش بینی-کننده های تعامل و نقش تعامل دانش آموز در به دست آوردن پیامدهای موثر در مدرسه می باشند. این چارچوب ها شامل الگوی انگیزشی، نظریه دلبستگی، نظریه کنترل اجتماعی و مدل آشنایی - مشارکت است.

1. الگوی انگیزشی
الگو های انگیزشی یکی از مهم ترین چارچوب های موجود در ادبیات تعامل دانش آموز محسوب می شود. بسیاری از اصطلاحات مرتبط نظیر آشنایی و تعلق به مدرسه یک اصل انگیزشی دارد. طرفداران برجسته این مدل جیمز کانل، ژاکلین ایکلس، اِلن اسکینر، ریچارد ریان و جیمز ویلبم هستند (لی،2010).


اصطلاح انگیزش به معنی حرکت است و انگیزه را چرایی رفتار گویند. به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. بنابراین در تعریف انگیزه می توان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد (لی،2010). الگوی انگیزشی فرض می کند که پیشرفت (توسعه مطلوب) به خاطرنیازهای اساسی بشر و در زمینه هایی که این نیازها برآورده می شود اتفاق می افتند (ایکلس، ارلی، فراسر، بلنسکی و مک کرتی ، 1997).


- الگوی آشنایی - مشارکت
الگوی آشنایی - مشارکت که توسط فین (1989) پیشنهاد شد. چارچوب نظری دیگری را برای فهم تعامل دانش آموز، با تاکید بر مشارکت فعال دانش آموزان همزمان با احساس آشنایی آنان به مدرسه ارائه می-دهد. مسلما این الگو اولین الگویی است که ابعاد رفتاری و عاطفی تعامل دانش آموز را از یکدیگر جدا می کند. در این الگوی فین بر اهمیت احساس آشنایی دانش آموزان با مدرسه در جلوگیری از پیامدهای مشکل-ساز نظیر ترک تحصیل و تخلفات تاکید می کند.


...


فهرست مطالب

مفهوم تعامل دانش آموز
2-1-3-1- دیدگاه های نظری در مورد تعامل دانش آموز
2-1-3-1-1- الگوی انگیزشی
2-1-3-1-2- الگوی آشنایی - مشارکت
2-1-3-1-3- نظریه کنترل اجتماعی
2-1-3-1-4- نظریه دلبستگی
2-1-3-2- تعامل رفتاری
2-1-3-3- تعامل عاطفی
2-2- تحقیقات پیشین 37
2-2-1- ویژگی های شخصیتی و تعامل رفتاری - عاطفی 37
2-2-2- ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی 39
2-2-3- تفاوت های جنسیتی و تعامل رفتاری - عاطفی 40
2-2-4- تفاوت های جنسیتی و مهارت های اجتماعی 41
2-3- نتیجه گیری 42

فهرست منابع و مآخذ


"