پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل هذیانی

مشخصات « ملاک های تشخیصی اختلال هذیانی »روایی و پایایی: ندارد خرده مقیاس ها: ندارد تعداد سوال: 20 سوالی نوع فایل:ورد شدت به وسیله ارزیابی کمی نشانه های اصلی روان پریشی، از جمله هذیان ها، توهمات، گفتار آشفته، رفتار روانی-حرکتی نابهنجار، و پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل هذیانی|41017514|downlaod|پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل هذیانی,مالک های تشخیصی اختالل هذیانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل هذیانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مشخصات « ملاک های تشخیصی اختلال هذیانی »روایی و پایایی: ندارد خرده مقیاس ها: ندارد تعداد سوال: 20 سوالی نوع فایل:ورد

شدت به وسیله ارزیابی کمی نشانه های اصلی روان پریشی، از جمله هذیان ها، توهمات، گفتار آشفته، رفتار روانی-حرکتی نابهنجار، و نشانه های منفی، ارزیابی می شود. هر یک از این نشانه ها را می توان از نظر شدت کنونی )خیلی شدید ظرف ۷ روز گذشته( بر طبق مقیاس ۵ درجه ای از صف )وجود ندارد( تا ۴ )وجود دارد و شدید است( ارزیابی کرد