ترجمه مقاله تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران

تاثیرات جهانی­شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران جعفر عزیزی 1، سید رحیم تیموری 2، عبدالحمید پاپزن 3 و محمدصادق اللهیاری 4 4 و1 دپارتمان مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران 2 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاهترجمه مقاله تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران|41004023|downlaod|تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران,,جعفر عزیزی 1، سید رحیم تیموری 2، عبدالحمید پاپزن 3 و محمدصادق اللهیاری 4,4 و1 دپارتمان مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران,2 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران,3 دپارتمان آموزش و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی,*Allahyari@iaurash
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ترجمه مقاله تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تاثیرات جهانی­شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران

جعفر عزیزی 1، سید رحیم تیموری 2، عبدالحمید پاپزن 3 و محمدصادق اللهیاری 4

4 و1 دپارتمان مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران

2 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دپارتمان آموزش و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده: جهانی­شدن، بعنوان یک فرآیند، نقش ابزارهای ارتباطی، احتمالات توسعه­ای و ماهیت رو به توسعه سرمایه­داری را تحلیل می­کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جهانی­شدن بر جنبه­های اقتصادی و فرهنگی جوامع روستایی در شهرستان کرمانشاه است. این مطالعه، تحقیق رابطه­ای را نشان می­دهد. جامعه آماری این تحقیق از میان حدود 700 روستا در شهر کرمانشاه انتخاب شد. از این میان، 30 روستا از 3 منطقه مختلف برای تجمیع داده نمونه­سازی چند مرحله­ای انتخاب شد. برای تحلیل داده، فرآیندهای چندگانه مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش، 8 عامل کشاورزی-صنعتی شدن، افزایش فقر و نابرابری، تغییر در الگوی اشتغال، بازسازی اقتصادی، نقش دولت-ملت، نقش رسانه، یکسان­سازی و جزئیات فرهنگی و تاثیر آنها بر رشد جوامع روستایی است. نتایج نشان داد که رابطه قابل توجهی میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد (p<0.01). براساس تحلیل رگرسیون، متغیرهای مستقل می­توانند 62 درصد تغییر متغیرهای وابسته را پیش­بینی کنند. الگوسازی معادله ساختاری (SEM) نتایج تحلیل رگرسیون را تایید می­کند. نتایج تحلیل مسیر نشان می­دهد که الگو داده­ها را با شاخص­های قابل قبول متناسب می­سازد: chi square=5.341 p=0.376 RMSEA=0.013 CFI=1.000 NFI=0.992.

جعفر عزیزی، سید رحیم تیموری، عبدالحمید پاپ­زن و محمدصادق اللهیاری، تاثیرات جهاانی­شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه، ایران. مجله لایف ساینس. 2011;8(1):13-1

(ISSN: 1097 – 8135). http://www.lifesciencesite.com.

واژه­های کلیدی: جهانی­شدن، جوامع روستایی، تاثیرات فرهنگی و اقتصادی، مدلسازی معادلات ساختاری، ایران