پایان نامه کارسناسی مشاوره عوامل تاثیر گذار بهداشت روانی دختران در آستانه ازدواج

چکیده با توجه به اینکه پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیر گذار بهداشت روانی دختران درآستانه ازدواج و عوارض ر وانشناختیآن است .این تحقیق در بین 30 نفر از دانش آموزان که در رشته هایمختلف در مدرسه پارس آباد مشغول به تحصیل بودند انجام گرفت. در این پژوهش از ازمپایان نامه کارسناسی مشاوره عوامل تاثیر گذار بهداشت روانی دختران در آستانه ازدواج|41003467|downlaod|Thesis factors affecting mental health counseling marriage females,مبانی نقطه ی پژوهش,تعریف بهداشت روانی و 3 سطح پیشگیری,تعریف بهداشت روانی بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی,عوامل موثر بر بهداشت روانی,ابعاد بهداشت روانی,بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشدی,ازدواج ونقش آن در سلامت روانی جوانان,نقش ازدواج و تشکیل خانواده در سلامت جامعه,سن از
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پایان نامه کارسناسی مشاوره عوامل تاثیر گذار بهداشت روانی دختران در آستانه ازدواج آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده

با توجه به اینکه پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیر گذار بهداشت روانی دختران درآستانه ازدواج و عوارض ر وانشناختیآن است .این تحقیق در بین 30 نفر از دانش آموزان که در رشته هایمختلف در مدرسه پارس آباد مشغول به تحصیل بودند انجام گرفت. در این پژوهش از ازمون های Scl-90-R وتعدادی سوالات محقق استفاده شد و برای تحلیل از برنامه رایانه ای Spssاستفاده کردیم.در این پژوهش4 فرضیه مطرح شده بود و همه فرضیه هامورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزانشکایت جسمانی کسانی که خواهر بزرگتر ازدواج نکرده دارند بیشتر از کسانی است که خواهر بزرگتر ازدواج نکرده ندارند. بینشکایت جسمانی به وسواس افسردگی اضطراب ترس روان پریشی و پارانوئید رابطه معنی داری وجود داشته بین وسواس و افسردگی وهمچنین بین پرخاشگری و اضطراب نیز رابطه معنی داری یافته شده است.

فصل اول-کلیات پژوهش

مقدمه...................................................................................................................

بیان مسله...............................................................................................................

سوالات پژوهش.......................................................................................................

اهداف پژوهش.........................................................................................................

اهمیت و ضرورت پژوهش..........................................................................................

فرضیه ها.............................................................................................................

تعاریف عملیاتی......................................................................................................

فصل دوم – پیشینه های پژوهش

مبانی نقطه ی پژوهش..............................................................................................

تعریف بهداشت روانی و 3 سطح پیشگیری.....................................................................

تعریف بهداشت روانی بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی...................................................

عوامل موثر بر بهداشت روانی....................................................................................

ابعاد بهداشت روانی................................................................................................

بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشدی................................................................

ازدواج ونقش آن در سلامت روانی جوانان......................................................................

نقش ازدواج و تشکیل خانواده در سلامت جامعه...............................................................

سن ازدواج.........................................................................................................

نکاتی در ارتباط با مسله سن و تفاوت سنی خانمها و آقایان به هنگام ازدواج...............................

تبعات سن بالای ازدواج.........................................................................................

تبعات سن پایین ازدواج.........................................................................................

فصل سوم – روش اجرا

روش اجرا پژوهش............................................................................................

روش جمع آوری داده ها.....................................................................................

روشهای جمع آوری داده.....................................................................................

روایی و پایایی پژوهش......................................................................................

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها......................................................................................

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

بحث.........................................................................................................

نتیجه گیری.................................................................................................

محدودیت های پژوهش...................................................................................

پیشنهادات پژوهش........................................................................................

منابع و ماخذ...............................................................................................

پیوست ها

سوالات پژوهشی.........................................................................................

سوالات مربوط به فرضیه..............................................................................