آزمون شناختی تشخیصی کی

مجموعه شناختی-تشخیصی كی توسط استانلی کی به منظور برآورده ساختن نیاز به ارزیابی شناختی بیماران روانی وکمتوانذهنی تدوین شده است. پنج آزمون تشكیل دهندهی این مجموعه زمینههایی همچون سبك مفهومی، رشد تفكر اجتماعی، رشد ادراكی-حركتی، فراخنای توجه و سرعت روانیآزمون شناختی تشخیصی کی|40278654|downlaod|آزمون شناختی تشخیصی کی,آزمون کی,آزمون شناختی تشخیصی,آزمون شناختیتشخیصی کی,آزمون شناختی کی,آزمون kay,آزمون شناختی تشخیصی kay
مشخصات فایل مورد نظر در مورد آزمون شناختی تشخیصی کی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مجموعه شناختی-تشخیصی كی توسط استانلی کی به منظور برآورده ساختن نیاز به ارزیابی شناختی بیماران روانی وکم‌توان‌ذهنی تدوین شده است. پنج آزمون تشكیل دهنده‌ی این مجموعه زمینه‌هایی همچون سبك مفهومی، رشد تفكر اجتماعی، رشد ادراكی-حركتی، فراخنای توجه و سرعت روانی - حركتی را ارزیابی می‌كنند. خرده آزمون پنجم از آزمون شناختی-تشخیصی كی به ارزیابی فراخنای توجه، به ویژه آن جنبه از نارسایی توجه را كه مربوط به تداوم آگاهانه تمركز است می‌پردازد. این خرده آزمون شامل صفحه‌ای است كه آزمودنی باید دور نمادها x مشتمل بر 500 نماد خط بكشد.حداكثر زمان آزمون 400 ثانیه است. زمان علامت زدن فرد نمره فراخنای توجه او محسوب می‌گردد .كی و سینگ اعتبار آزمون فراخنای توجه را با روش باز آزمایی 82/. گزارش کرده‌اند.