مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل

عنوان: فرمت فایل: word تعداد صفحات: 40 ژئومورفولوژی ساختمانی از ماهیت سنگها و طرز قرار گرفتن آنها و پدیدههایی که از عمل تکتونیک (مانند خمیده گیهای طبقات، شکستگیها، چینها و...) حاصل میشود، بحث میکند که میتوان گفت قسمت عمده شکل گیریهای پوسته زمین به وسمبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل|40261543|downlaod|مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی اکولوژی ساحل
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

ژئومورفولوژی ساختمانی از ماهیت سنگها و طرز قرار گرفتن آنها و پدیده‌هایی که از عمل تکتونیک (مانند خمیده گیهای طبقات، شکستگیها، چین‌ها و...) حاصل می‌شود، بحث می‌کند که می‌توان گفت قسمت عمده شکل گیریهای پوسته زمین به وسیله این علم شناخته می‌شوند.

ژئومورفولوژی فرسایشی

گروه دیگر مانند آبهای جاری، باد، یخچالها که موجب کنده کاری ناهمواریها گشته و کم و بیش موجب تخریب و از بین رفتن آنها می‌گردند، مطالعه این گونه عوامل، ژئومورفولوژی فرسایشی را تشکیل می‌دهد که گاهی به آن با کمی تفاوت در معنی عبارت ژئومورفولوژی دوره‌ای اطلاق می‌شود.

2-4-ژئومورفولوژی ساحلی

ژئومورفولوژی ساحلی از شکل‌گیری اشکال ساحلی (لندفرم‌ها)، فرایندهای حاکم بر آن‌ها و تغییرات صورت گرفته بر آن‌ها و تعییرات صورت گرفته بر روی آنها بحث می‌کند. زمین‌شناسی ساحلی نیز بر تشکیلات و ساختار سنگ‌ها و رسوباتی تاکید دارد که در نواحی ساحلی وجود دارند. این عوامل پایه مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی را تشکیل می‌دهند. (یمانی، مجتبی، 1392، ص1)

2-4-1-زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد

1) شکل‌گیری لندفرم‌ها در ارتباط با زمین‌شناسی، فرایندها، نوسانات اقلیمی و نوسانات سطح نسبی دریا و خشکی.

2) تغییرات خطوط ساحلی طی دوره‌های مختلف و تحلیل علل این تغییرات.

3) فرایندها و واکنش‌های کرانه نزدیک، به‌ویژه در سطح سواحل ماسه‌ای.

4) شواهد تاریخ زمین‌شناسی و به‌ویژه تغییرات سطح دریا و خشکی و نوسانات اقلیمی.

5) منشا و الگوهای حرکت رسوبات ساحلی.

6) طبقه‌بندی فرایندهای هوازدگی در ناحیه ساحلی.

ساحل محل تلاقی پهنه های آبی و خشکی است و عرصه فعالیت عواملی نظیر فرایند های هیدرو دینامیکی و دینامیکی فعال و مرتبط با شرایط زیستی، اقلیمی و موقعیت قرارگیری آنها می باشد. فرایند های فرسایش، اشکال کاوشی و تراکمی متنوعی را در این محیط ایجاد می کند (نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385)

سواحل نوعی از سیستم های حساس و ظریف محیطی به شمار می روند. زیرا تحت تاثیر فرایندهای مورفودینامیک حاکم بر این نقاط، تحول در آنها نسبتا سریع است و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومورفولوژی نباشند (نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385)

فهرست مطالب

ژئومورفولوژی

قلمرو ژئومورفولوژی

انواع ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی ساختمانی

ژئومورفولوژی فرسایشی

ژئومورفولوژی ساحلی

زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد

طبقه بندی لندفرم ها

فرآیندهای دامنه ای

فرآیندهای جریانی (سیال)

فرآیندهای بادی

فرآیندهای ساختاری

فرآیندهای دریایی

فرایندهای موثر در شکل گیری سواحل

تعریف ساحل

اکولوژی ساحل

آب های ساحلی(Costal Water)

نوار ساحلی (Shore Line)

انواع سواحل

عوامل مؤثر در پیدایش انواع ساحل عبارتند از:

طبقه‌بندی‌ انواع‌ سواحل

طبقه‌بندی زوس‌ (Suess)

طبقه‌بندی جانسون‌ (Johnson 1919)

طبقه‌بندی کوتون‌ (Cotton 1952)

طبقه‌بندی شپارد (Shepard 1973)

طبقه‌بندی والنتین‌ (Valentin 1952)

طبقه‌بندی تکتونیکی اینمن و نورستروم

طبقه‌بندی ژئومرفولوژیکی اینمن‌ و نورستروم

فرایندهای ساحلی

جریان گردابی: (Rip curents)

جریان ناشی از امواج: (Wave -generated curents)

جریان جزر و مدی: (Tidal curents)

جریان اقیانوسی(Ocean curents)

جریان ناشی از وزش باد: (Wind-generated curents)

جریان رودخانه‌ای: (Fluvial curents)

اختلاف چگالی(Density curents )

سیمای ساحل

برنامه ریزی

مزایای برنامه ریزی

عناصر کلیدی برنامه ریزی

دلایل ضرورت برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا

از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای)

اقلیم

انحراف معیار بارندگی حوضه

ضریب تغییرات (Coeddicient of Variation)

بارندگی ماهیانه

فرسایندگی باران در محدوده مورد مطالعه

درجه حرارت

رژیم حرارتی

رژیم فصلی دما در محدوده مورد مطالعه

گرادیان حرارتی حوضه

پیشینه تحقیق در ایران

منابع و ماخذ