فهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 94

دستورالعمل کاربرد کلیات عملیات ریسهآماده سازی و جوشکاری خط لولهآزمایش های کنترل کیفیت جوشعایقکاری و لوله گذارینصب شیر آلاتعبور از موانعآزمایش و راه اندازیحفاظت کاتدیکبرش و پخ سر لولهخمکاری منفردجوشکاری منفردحمل و نقلعملیات خاکیمصالح پای کاردستورالعملفهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 94|40204018|downlaod|عملیات ریسه,آماده سازی و جوشکاری خط لوله,آزمایش های کنترل کیفیت جوش,عایقکاری و لوله گذاری,نصب شیر آلات,عبور از موانع,آزمایش و راه اندازی,حفاظت کاتدیک,برش و پخ سر لوله,خمکاری منفرد,جوشکاری منفرد,حمل و نقل,عملیات خاکی,مصالح پای کار,دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد فهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 94 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دستورالعمل

کاربرد

کلیات

عملیات ریسهآماده سازی و جوشکاری خط لولهآزمایش های کنترل کیفیت جوشعایقکاری و لوله گذارینصب شیر آلاتعبور از موانعآزمایش و راه اندازیحفاظت کاتدیکبرش و پخ سر لولهخمکاری منفردجوشکاری منفردحمل و نقلعملیات خاکیمصالح پای کاردستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاهشرح اقلام هزینه بالاسریهزینه های منطقه ایدستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدیدحمل و نقل

عملیات ریسه
آماده سازی و جوشکاری خط لوله
آزمایش های کنترل کیفیت جوش
عایقکاری و لوله گذاری
نصب شیر آلات
عبور از موانع
آزمایش و راه اندازی
حفاظت کاتدیک
برش و پخ سر لوله
خمکاری منفردجوشکاری منفرد
حمل و نقل
عملیات خاکی
مصالح پای کار
دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه
شرح اقلام هزینه بالاسری
هزینه های منطقه ای
دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید
حمل و نقل