فایل پاورپوبنت آلودگی صوتی و نویز در خودروها

.لذا ما در این بحث پارامترها و بخش های تولید كننده پارازیت و ارتعاش صوتی در خودروها را بررسی كرده و نیز طراحی های لازم برای كاهش و نیز به حداقل رسانیذن این آلودفایل پاورپوبنت آلودگی صوتی و نویز در خودروها|40104870|downlaod|آلودگی صوتی و نویز در خودروها
مشخصات فایل مورد نظر در مورد فایل پاورپوبنت آلودگی صوتی و نویز در خودروها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

.لذا ما در این بحث پارامترها و بخش های تولید كننده پارازیت و ارتعاش صوتی در خودروها را بررسی كرده و نیز طراحی های لازم برای كاهش و نیز به حداقل رسانیذن این آلودگی های صوتی در خودرو ها را انجام می دهیم .ابتدا میزان آلو.دگی صوتی بخش های جداگانه خودرو را كه تولید ارتعاش و نویز كرده و نیز هر یك از قسمتهای مولد آلودگی صوتی را بر حسب d.b (دسی بل ) تولید می كنند را اندازه می گیریم.

در ادامه خواهیم دید كه بعضی از این آلودگی ها تحت تاثیر شرایط جاده ای و عوامل طبیعی مانند باد تغییر خواهند كرد و پارامترهای راحتی سرنشین در خودروها كه هدف ما از بررسی بحث می باشد را تحت الشعاع قرار می دهد.