بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 95 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =======================================بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس|32010974|downlaod|حاکمیت شرکتی ,عملکردبلندمدت ,تامین مالی,بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی, عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس,نظامهای حاکمیت شرکتی,حاکمیت شرکتی ونمایندگی,مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی,بازارسرمایه درایران
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 95 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمت هایی کوتاه از متن:

چکیده
در این پژوهش هدف اصلی تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. برای این منظور سه سوال طرح و فرضیات مربوطه آماده سازی شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی تهیه شده است. این پژوهش از نگاه هدف،کاربردی، از نوع،توصیفی همبستگی و از جنبه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. تحلیل رگرسیون در اینجا مورد استفاده قرارگرفته است.294 شرکت به عنوان جامعه آماری و از این میان 167 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری 90% ، 95% و 99% از معنی داری آماری برخوردار است. حال اگر شرکت بتواند در راهبرد حاکمیت شرکتی خود نقشی مناسب ایفا نموده و ساختار مناسبی را شکل دهد می توان انتظار داشت که در صورت ثابت بودن سایر عوامل موثر در عملکرد شرکت بتوان عملکرد بهتری را ایجاد نمود.

مقدمه
در سال ۱۹۰۰، مديريت مالى يک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظايف و مسئوليت‌هاى مديريت مالى همواره دستخوش تغيير بوده است و ترديدى نيست که در آينده نيز شاهد تغييرات بيشترى خواهد بود.
مديريت ساختار سرمايه يکى از وظايف مهم مديران شد و ”مديريت مالي“ رشته خاصى از مديريت بازرگانى شد. يادآورى اين نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهيه صورت‌هاى مالى و تجزيه و تحليل آنها دوران طفوليت خود را مى‌گذراند. تجزيه و تحليل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمايه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمينه‌هاى سرمايه‌گذارى تصميم‌گيرى کنند (بارث ، 2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى توليدى مقادير فراوانى کالا توليد کردند و سودهاى کلانى بردند. اين امر باعث شد مسائل برنامه‌ريزى و کنترل (به‌ويژه از نظر قدرت نقدينگي) به‌تدريج در مبحث مديريت مالى مورد توجه قرار گيرد. ولى تأمين مالى اين شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمايه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد مؤسسات تأمين سرمايه پديد آمدند، که به تأمين مالى شرکت‌ها (از راه تضمين خريد اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شايانى کردند.
با پيمایش صنايع جديد و اقدامات صنايع قديم در راه دستيابى به تغييرات ناشى از تکنولوژى نوين و سازش با آن، مبحث مديريت مالى نيز بر پايه علمى استوار گرديد. اين رشته علمى با استفاده از علوم کامپيوتر، پژوهش عملياتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پيمايد. حضور دولت می تواند خیلی از مسائل را دچار تغییر و تحول نماید. به همین منظور در این نوشتار علمی در پی تحلیل این تاثیر بر یکی از جنبه های شرکتهای بورسی هستیم.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه..........2
1-2- بیان مساله....2
1-3- اهمیت وضرورت............4
1-4- اهداف تحقیق..................4
1-5- سوالات تحقیق..............5
1-6- فرضیه‌های تحقیق...........5
1-7- قلمروتحقیق...................5
1-7-1- قلمروموضوعی..........5
1-7-2- قلمرومکانی................6
1-7-3- قلمروزمانی ................6
1-8- روش گردآوري داده‏ها....6
1-9- روش تحقیق ومدل تحلیلی تحقیق.......6
1-10- جامعه آماری ونمونه تحقیق .............8
1-11- روش هاوابزارتجزیه وتحلیل داده ها .9
1-12- ساختارتحقیق..............10

فصل دوم : مروری برتحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه...............11
2-2- حاکمیت شرکتی...................11
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی 13
2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی 15
2-5- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏ 16
2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی 17
2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 17
2-8- اصول حاکمیت شرکتی 20
2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها 23
2-10- بازارسرمایه درایران ..........24
2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن 25
2-12- پیشینه تحقیقات 39

فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه................47
3-2- روش تحقیق 48
3-3- جامعه آماري،روش نمونه‏گيري وحجم نمونه 50
3-4- منابع اطلاعاتی وروشهای گردآوری اطلاعات 51
3-5- فرضیات 52
3-6- روش انجام پژوهش(روش تجزیه وتحلیل داده ها) 52
3-6-1- آزمون معنی داربودن مدل رگرسیون 53
3-6-2- آزمون معنی داربودن ضرایب متغیرهای مستقل 53
3-6-3- مفروضات رگرسیون خطی 54
3-6-4- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 54
3-6-5- آزمون دوربین–واتسون 55
3-6-6- آزمون هم خطی 55
3-6-7- آزمون كلموگروف-اسميرنوف(SMIRNOV-KOLMOGOROV) 56

فصل چهارم : آزمون فرضیات وارائه نتایج
4-1- مقدمه ...........58
4-2- آزمون کلومگروف اسمیرنوف 60
4-3- فرضیات 60
4-3-1- فرضیه 1 60
4-3-2- فرضیه 2 63
4-3-3- فرضیه 3 65

فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه ...........68
5-2- بررسی فرضیات 68
5-3- محدودیتهای تحقیق 70
5-4- پیشنهادات آتی 70

فهرست منابع :
فارسی 71
غیرفارسی ................74

پیوست ها.................75

چکیده انگلیسی........79