تاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان..

text-align:justify;line-height:140%"> mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:140%;font-family:B Zar;mso-ascii-font-family: Times New Roman;mso-fareast-font-family:Times New Roman;mso-hansi-font-family: Times New Roman;color:black" lang="FA">مقدمه : teتاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان..|31008124|downlaod|بیکاری, کارآفرینی, اقتصاد, کار, بیکار
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تاثیر کارآفرینی بر بیکاری شهرستان.. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.مقدمه :شرايط اقتصادي، صنعتي،
اجتماعي و فرهنگي امروز كشور به گونه اي است كه حل مشكلات و تنگناها، الگوها و راه
حلهاي جديد و متفاوتي راطلب مي كند. تركيب جمعيتي جوان كشور، ضرورت ايجاد فرصتهاي
شغلي و نيز نوسان بهاي نفت سه عامل عمده اي هستند كه مــــوجب مي شوند سياستگذاران
و تصميم ســـازان كلان كشور به منبع درآمد سهل الوصول ديگري به جز نفت بينديشند و
بي شك آن منبع جز ابتكار، خلاقيت و نوآوري چيز ديگري نيست.اكنون در عرصه جهاني،
افراد خلاق، نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرينان منشا تحولات بزرگي در زمينه هاي
صنعتي، توليدي و خدماتي شده اند و از آنها نيز به عنوان قهرمانان ملي ياد مي شود.
چرخهاي توسعه اقتصادي همــــواره با توسعه كارآفريني به حركت درمي آيد. دراهميت
كارآفريني همين بس كه طي بيست سال (1980 - 1960) در يكي از كشورهاي جهان سوم (هند)
تنها 500 موسسه كارآفريني شروع به كار كرده اند و حتي بسياري از شركتهاي بزرگ
جهاني براي حل مشكلات خود به كارآفرينان روي آورده اند.
فهرستعنوان
صفحهفصل اول :طرح تحقیق..................................................................................................... 1مقدمه..................................................................................................................................................................... 2بیان مسئله............................................................................................................................................................... 3اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................................................................... 5اهداف تحقیق......................................................................................................................................................... 8فرضیات تحقیق...................................................................................................................................................... 8تعریف عملیاتی .................................................................................................................................................... 9فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق....................................................................................... 10مقدمه .............................................................................................................................................................. 11كارآفريني ......................................................................................................................................................... 12كارآفرين و كارآفريني تكنولوژيك
.................................................................................................................... 13عوامل موثر بر کارآفرینی ................................................................................................................................... 16كارآفريني سازماني ......................................................................................................................................... 19نقش كارآفرينان در توسعه .............................................................................................................................. 20چارچوب كارآفريني ..................................................................................................................................... 20آموزش كارآفريني .......................................................................................................................................... 21پرورش كارآفرينان .......................................................................................................................................... 23ابعاد ساختاري كارآفريني سازماني .................................................................................................................. 27بیکاری.................................................................................................................................................................. 29علل بی‌کاری........................................................................................................................................................ 30انواع بی‌کاری....................................................................................................................................................... 30بیکاری در ایران
................................................................................................................................................... 30نقش کارآفرینی در بیکاری
................................................................................................................................. 32پیشینه تحقیق......................................................................................................................................................... 35فصل سوم : روش تحقیق................................................................................................... 40روش تحقیق ........................................................................................................................................................ 41جامعه آماری....................................................................................................................................................... 42نمونه آماری و روش نمونه گیری.......................................................................................................................... 42ابزار جمع آوری اطلاعات..................................................................................................................................... 42روش تجزيه و تحليل اطلاعات.............................................................................................................................. 43فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ................................................................................. 44آمار توصیفی ....................................................................................................................................................... 45آمار استنباطی ....................................................................................................................................................... 61فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری......................................................................................... 69خلاصه پژوهش..................................................................................................................................................... 70محدوديت‌هاي پژوهش......................................................................................................................................... 72بحث و نتیجه گیری
............................................................................................................................................. 73پیشنهادات و راهکار ها
........................................................................................................................................ 77منابع...................................................................................................................................................................... 79پرسشنامه ..........................................................................................................................................................81فهرست جداولجدول شماره 1 بررسی فراواني گزينه «خیلی کم» ............................................................................................ 46جدول شماره 2 - بررسی فراواني گزينه
«کم»...................................................................................................... 47جدول شماره 3 - بررسی فراواني گزينه «تا حدی
»............................................................................................... 48جدول شماره 4- بررسی فراواني گزينه «زیاد»....................................................................................................... 49جدول شماره 5- بررسی فراواني گزينه
«خیلی زیاد»............................................................................................. 50جدول شماره 6- جدول فراواني جنسيت.............................................................................................................. 51جدول شماره 7 - سوال 1.................................................................................................................................. 51جدول شماره 8 سوال 2 .................................................................................................................................... 51جدول شماره 9- سوال 3 ..................................................................................................................................... 52جدول شماره 10- سوال 4 ................................................................................................................................... 52جدول شماره 11- سوال 5 ................................................................................................................................... 53جدول شماره 12- سوال 6 ................................................................................................................................... 53جدول شماره 13- سوال 7
.................................................................................................................................. 54جدول شماره14 سوال 8
................................................................................................................................. 54جدول شماره 15 سوال 9 ................................................................................................................................. 55جدول شماره 16 - سوال 10
............................................................................................................................... 55جدول شماره 17 سوال 11 ............................................................................................................................... 56جدول شماره 18 سوال 12................................................................................................................................. 56جدول شماره 19- سوال 13 ................................................................................................................................. 57جدول شماره 20- سوال 14.................................................................................................................................. 57جدول شماره 21 سوال 15 ............................................................................................................................... 58جدول شماره 22 سوال 16................................................................................................................................. 58جدول شماره 23 سوال 17 ............................................................................................................................... 59جدول شماره 24 سوال 18................................................................................................................................ 59جدول شماره 25 سوال 19 ............................................................................................................................... 60جدول شماره 26 سوال 20 ............................................................................................................................... 60جدول شماره 27 فرضیه 1 ................................................................................................................................ 62جدول شماره 28-جدول ANOVA.................................................................................................................. 62جدول شماره 29- فرضیه 2 .................................................................................................................................. 70جدول شماره 30-جدول ANOVA.................................................................................................................. 71جدول شماره 31 فرضیه 3 ................................................................................................................................ 72جدول شماره 32 - ANOVA ................................................................................................................... 73جدول شماره 33 فرضیه 4 ................................................................................................................................ 74جدول شماره 34-جدول ANOVA.................................................................................................................. 75

فهرست نمودار هانمودار شماره 1: ميانگين انتخاب سئوالات
فرضيه1 ............................................................................................. 61نمودار شماره 2 : ميانگين انتخاب سئوالات فرضيه2 .............................................................................................. 63نمودار شماره 3 : ميانگين انتخاب سئوالات فرضيه3 .............................................................................................. 65نمودارشماره 4 : ميانگين انتخاب سئوالات فرضيه 4 .............................................................................................. 67