بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه شهرستان نظر آباد

فهرست عنوان صفحه چكيده 7 فصل اول 9 مقدمه 10 طرح مسئله 11 اهداف پژوهش 13 فرضيات 14 تعريف نظري 15 ضرورت و اهميت تحقيق 16 كليد واژه 17 فصل دوم 18 نگاهي به تاريخچه متغييرهاي پژوهش 18 مقدمه 19 پيشينه نظري 21 مفهوم عزت نفس 24 چگونگي پيدايش عزت نفس در افرادبررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه شهرستان نظر آباد|31006960|downlaod|چگونگي پيدايش عزت نفس در افراد ,عزت نفس از ديدگاه قرآن , احاديث و دانشمندان اسلامي ,معاني نفس در قرآن كريم ,عزت نفس در احاديث و رويات اسلامي ,نظريه دانشمندان اسلامي درمورد نفس,تفكر غير منطقي ,ديگاههاي روان شناختي درباره عزت نفس و افكار غير منط,,,
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه شهرستان نظر آباد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


فهرست
عنوان صفحه
چكيده 7
فصل اول 9
مقدمه 10
طرح مسئله 11
اهداف پژوهش 13
فرضيات 14
تعريف نظري 15
ضرورت و اهميت تحقيق 16
كليد واژه 17
فصل دوم 18
نگاهي به تاريخچه متغييرهاي پژوهش 18
مقدمه 19
پيشينه نظري 21
مفهوم عزت نفس 24
چگونگي پيدايش عزت نفس در افراد 26
عزت نفس از ديدگاه قرآن ، احاديث و دانشمندان اسلامي 27
معاني نفس در قرآن كريم 29
عزت نفس در احاديث و رويات اسلامي 30
نظريه دانشمندان اسلامي درمورد نفس 31
تفكر غير منطقي 32
ديگاههاي روان شناختي درباره عزت نفس و افكار غير منطقي 36
ديدگاه ادلر 37
ديدگاه اسميت 38
فهرست
عنوان صفحه
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 42
فصل سوم 48
روش تحقيق 48
مقدمه 49
جمعيت هدف 50
ابزار اندازگيري 51
ويژگي تست افكار غير منطقي 52
روش آماري 53
فصل چهارم 54
يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 54
مقدمه 55
توصيف نتايج 56
يافته ها و تجزيه وتحليل آنها 60
جدول 4-4 بررسي رابطه عزت نفس يا ضرورت تاييد و حمايت از جانب ديگران 71
جدول 5-4 بررسي رابطه بين انتظار بيش از حد خود وعزت نفس در بين دانش آموزان 72
جدول 13-4 بررسي رابطه بين عزت نفس و كمال گرائي در بين دانش آموزان 80
فصل پنجم 81
نتيجه گيري 82
بحث 85
محدوديت هاي پژوهش 86
پيشنهادات پژوهش 87
منابع و ماخذ 88
ضمائم 90
چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از:1-ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد یا نه؟ 2-ایا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه؟ 3-ایا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود رابطه وجود دارد یا نه ؟4-ایا بین عزت نفس با تمایل به سرزنش رابطه وجود دارد یا نه؟5-ایا بین عزت نفس با واکنش به ناکامی رابطه وجود دارد یا نه؟6-ایا بین عزت نفس با بی مسولیتی عاطفی رابطه وجود دارد یا نه؟7-ایا بین عزت نفس با نگرانی بیش ازاندازه توام با اضطراب رابطه وجود دارد یا نه؟8-ایا بین عزت نفس بااجتناب از مشکلات رابطه وجود دارد یا نه؟9-ایا بین عزت نفس با وابستگی رابطه وجود دارد یا نه؟10-ایا بین عزت نفس با در ماندگی نسبت به تغییر رابطه وجود دارد یا نه؟11-ایا بین عزت نفس با کمال گرائی رابطه وجود دارد یا نه؟
گروه نمونه این پژوهش شامل 50نفر از دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظر ابادکه به صورت تصادفی انتخاب شدند و روی انها پرسشنامه عزت نفس و باور های غیر منطقی انجام شد کهپس از ان از روش اماری ضریب همبستگی پیرامون استفاده شد که نتیجه به دست امده به شرح زیر می باشد :
در بررسی رابطه بین عزت نفس و تمایل به سرزنش در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.
در بررسی رابطه بین عزت نفس و واکنش به ناکامی در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد .
در بررسی رابطه بین عزت نفس و اجتناب از مشکلات در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد .
در بررسی رابطه بین عزت نفس و وابستگی در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.
در بررسی رابطه بین عزت نفس و درماندگی نسبت به تغییر در بین دانش اموزان رابطه وجود ندارد.
اما در 6فرضیه دیگر رابطه معنی دار وجود دارد که در فصل های بعدی گفته شده است .