دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه

نام فایل : رویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 63 حجم : 5 مگابایت * به نام خالق زیباییها * رویکردی به نگهداری پیش اقدام / هوشمندانه An Approach to Proactive Maintenance * موضوعات مورد بحث تعریف نگهداری وتعمیرMaintenدانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه|2059272|downlaod|دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نام فایل : رویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 63

حجم : 5 مگابایت


*

به نام خالق زیباییها
*


رویکردی به نگهداری پیش اقدام / هوشمندانه
An Approach to Proactive Maintenance
*
موضوعات مورد بحث
تعریف نگهداری وتعمیرMaintenance
انتظارات روبه رشدازامورنگهداری وتعمیردردوره های زمانی مختلف
انواع استراتژی نگهداری وتعمیر
1-تعمیرواکنشی / اضطراری(بعدازخرابی)Reactive / Emergency Maintenance – EM (Run to Fail)
-ویژگیها
2-تعمیراصلاحی Corrective Maintenance - CM
*
3-تعمیرازکارافتادگیBreak-down Maintenance-BM
4-نگهداری وتعمیرپیشگیرانه Preventive Maintenance –PM (Time / Interval – based Maintenance)
-ویژگیها
5-نگهداری وتعمیرپیش بینانه/مبتنی بروضعیت Predictive / Condition-based Maintenance – PdM / CBM
ویژگیها
*
6-نگهداری وتعمیرپیش اقدامانهProactive Maintenance - PrM
- تعریف
- تاریخچه
- جوهره پیش اقدام عمل نمودن درنگهداری وتعمیر
برخی ازروشهای اعمال نگهداری پیش بینانه:
الف- تحلیل قطعه ازکارافتاده(FPA)
ب- تحلیل علت ریشه ای خرابی(RCFA)
ج- کاوش عمر(Age Exploration)
- ویژگیها
*
- مثالی جهت مقایسه استراتژیهای پیشگیرانه،پیش بینانه وپیش اقدامانه
7- نگهداری قابلیت اطمینان محورReliability – Centered Maintenance - RCM
*
نگهداری وتعمیر(Maintenance)
کلیه فعالیتهایی که باهدف نگهداشتن ماشین آلات درسطح مشخصی ازکارآیی ویابازگرداندن به آن سطح،صورت می پذیرند،نگهداری وتعمیر نامیده می شوند.
*
انتظارات روبه رشد ازامور نگهداری وتعمیر در دوره های زمانی مختلف
....