تحقیق در مورد جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 43 صفحه قسمتی از متن .doc : فصل 9 جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته 9-2 انتقال رسوبات عمود بر ساحل: جابجائي رسوب در راستاي عموتحقیق در مورد جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته |1633366|downlaod|تحقیق در مورد جابجایی رسوبات عمود بر ساحل و پروفیل توسعه یافته ,جابجایی رسوبات عمود بر ساحل و پروفیل توسعه یافته,دانلود تحقیق در مورد جابجای
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق در مورد جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

قسمتی از متن .doc :

فصل 9

جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته

9-2 انتقال رسوبات عمود بر ساحل:

جابجائي رسوب در راستاي عمودي ساحل مهم است چون شكل ساحل وابسته به آن است. پروفيل يك ساحا ماسه اي به طور مداوم در حال تغيير است و ممكن است طي يك طوفان به طور اساسي تغيير كند. اصولاً نمي توان يك شبيه سازي پرجزئيات از انتقال رسوب امتداد ساحلي بدون داشتن يك مدل انتقال رسوب عمود بر ساحل و توسعه پروفيل عمود بر ساحل بدست آورد. مي توان گفت كه مدل توسعه پروفيل ساحل به يك مرحله نخواهد رسيد (Stage) مگر اينكه مدل انتقالي رسوب در ساحل طولاني و شبيه سازي برروي پروفيلهايي پايه ريزي شوند كه در طول پريود طوفان برداشت شوند.

به طور عمومي فرض مي شود كه موقعيت به صورت كاملي دو بعدي است و بدون هيچ جريان متوسط عمود بر ساحل است. اين موقعيت شرايط آزمايشگاهي را پددي مي آورد كه در يك فلوم موج معمولي با آن مواجهيم در طبيعت فرض جريان عمود بر ساحل ميانگين غيرواقعي است. انحراف كوچك از موقعيت يكنواخت كامل مي تواند به ناپادياري منجر شود و به يك سري از جريانهاي دايره اي و جريانهاي ريپ خاتمه پيدا كند.

با اين حال موقعيت دوبعدي به خاطر آنكه خوب دسته بندي شده است و به خاطر آنكه تمام مكانيسم ها در موقعيت جريان سه بعدي پيچيده آورده شوند داراي مزيت قابل ملاحظه اي هستند. موقعيت جريان عمود بر ساحل صفر از يك جريان متوسط قوي بسيار پيچيده است و اين به خاطر شركت دادن مكانيسم متفاوت بسيار زياد كه در انتقال رسوبات بدون امكان حذف كردن هيچ يك از آنها است. با يك جريالن قوي تاثير تنش برشي ميانگين براي جريان ميانگين و انتقال رذسوب قابل صرفنظر كردن است.

در ادامه مكانيسم انتقال رسوب عمود بر ساحل بيان مي شود و براي موقعيت هيا داخلي منطقه شكست و خارج منطقه شكست فرمولاسيون مدل انتقال رسوب در دو قسمت بيان مي شود: (a شرح هيدروديناميك هدف اصلي توزيع سرعت جريان متوسط بعلاوه تغييرات ويسكوزيته چرخشي و تنش برشي بستر (b توزيع انتقال رسوب و نتايج با رسوب

9-2-1 هيدروديناميك خارج از ناحية شكست

بيرون ناحيه شكست اتلاف انرژي و توربولانس به طور كلي به لايه مرزي موج نزديك بستر محدود مي شود و تلاش اصلي برروي شرايط توضيح داده شده و لايه مرزي تاثير آن روي جريان متوسط و انتقال رسوب متمركز مي شود.

نخست يك موقعيت جريان كه بوسيله تئوري پتانسيل جريان خارج از لايه وزي موج شرح داده شده است مورد بررسي قرار مي گيرد. ملاك اينكه تئوري معتبر بادش اين است كه تنش برشي ميانگين موج در بيرون لايه مرزي صفر باشد.

9-2-1-الف – جريان جويباري

اين پديده حايي مطرح است كه چگونه غيريكنواختي لايه مرزي تحت امواج حقيقي، باعث تغيير در تنش برشي ميانگين بالاي لايه مرزي مي شود. جابجايي لايه مرزي موج يكنواخت باعث سرعت هاي قائم كوچك مي شود كه از صفر در كف تا 700 بيرون لايه مرزي افزايش مي يابد. تغيرات پرجزئيات اين سرعت مي تواند از توزيع سرعت در زمان و مكان لايه مرزي تعيين يشود. پديده جويباري يك جهش تنش در برش ميانگين بالاي لايه مرزي موج ايجاد مي كند.

يك تعديل نيروي كامل با تنش برشي ميانگين صفر در تمام ستون آب (بيرون لايه مرزي موج) بوسيله تصححي در شيب ميانگين سطح آب حاصل مي شود. چون تنش برشي ميانگين در لايه مرزي موج غير صفر است، بنابراين سرعت جريان نيز غيرصفر مي شود. سرعت جريان ميانگين در لايه مرزي موج افزايش مي يابد تا به يك مقدار ثابت بيرون لايه مرزي برسد.

9-2-1-ب- موج غيرخطي

در ابهاي كم عمق زماين كه امواج نزديك به شكستن هستند بسيار غيرخطي مي شوند و تغييرات حركت اريستال نزديك سطح مي توانند از پيش گويي مرتبه اول تئوري موج متفاوت باشد. اگر لايه مرزي موج لايه اي باشد لايه مرزي دريايي داراي تنش برشي صفر براي جريان افقي متوسط نزديك بستر خواهد بود.

اين به خاطر اين است كه حل لايه مرزي لايه اي به صورت خطي است و يك حل كامل مي تواند با بدست آوردن تجزيه فوريه حركت القايي امواج حاصل شود. درنتيجه خطي بودن حل كامل لايه اي مي تواند با اضافه كردن يك حل متناسب به هر مؤلفة فوريه به دست مي آيد. با فرض تنش برشي ميانگين صفر براي هر مؤلفه هارمونيك براي حل كلي نيز صفر مي شود.

براي يك لايه مرزي دريايي توربولانس تنش برشي ميانگين ضرورتاً براي جريان ميانگين صفر نخواهد بود. اين مي تواند بادرنظر گرفتن يك فاكتور اصطكاك ثابت مثل بيان شود:

(9-1)

تنش برشي بستر لحظه اي و سرعت اربيتالي القايي موج نزديك بستر است. تركيبي از دو هارمونيك است كه از مرتبة دوم تئوري موج حاصل مي شود.